Förord och medlemmar i referensgruppen för bakteriemi-diagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostikFörord

Referensgruppen för blododlingar har genom kartläggning av diagnostisk praxis vid de bakteriologiska laboratorierna och litteraturstudier analyserat faktorer som påverkar diagnostikens känslighet. Hit hör t ex provtagningsmetodik, odlingsmedium och inkubering. På basen av tillgängliga fakta föreslås en referensmetodik lämplig för användning vid utvärdering av nya system och modifiering av gamla. Icke-odlingsmetoder som antigendetektion, DNA-hybridisering och PCR, har gruppen ansett ligga utanför uppdraget liksom identifiering och resistensbestämning av isolat.

Även om bakterier dominerar kvantitativt kan även andra mikroorganismer påvisas i blodet. Korta avsnitt om svamp, virus och parasiter är därför inkluderade. Den kommersiella översikten gör inte anspråk på fullständighet.

Blododlingssystem kan också användas till odling av likvor, ledpunktat m m med skillnader gentemot blod ifråga om näringstillförsel, frågor som dock också bedömts falla utanför referensgruppens arbetsområde.

Stockholm februari 1993

För Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinsk Mikrobiologi och Statens Bakteriologiska Laboratorium

Hans Hallander

Medlemmar i referensgruppen för blododling

John-Erik Brorson, Klin bakt lab, Centrallasarettet, Uddevalla 
Kerstin Elvin, Parasitologiska avd, SBL, Stockholm 
Claes Henning (ordf), Klin bakt lab, Södersjukhuset, Stockholm
Peter Larsson, Bakt lab, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Annika Linde, Virologiska avd, SBL, Stockholm 
Anna-Stina Malmborg, Klin bakt lab, Huddinge sjukhus, Huddinge 
Anders Måhlén (sekr), Kemiska avd, SBL, Stockholm 
Lennart Sjöberg, Mikrobiologiska avd, Regionsjukhuset, Örebro 
Ulf Sjöbring, Klin bakt lab, Lasarettet, Lund