Hierarkisk metodstruktur-översikt

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Hierarkisk metodstruktur vid laboratoriediagnostik av urinvägsinfektioner

Det externa kvalitetss√§kringsprogrammet har tydliggjort att den metodologiska variationen f√∂r urinodling √§r stor trots tidigare harmoniseringsf√∂rs√∂k (Urin-bilaga 2). Dessutom har decentralisering och kommersialisering en tendens att driva diagnostiken mot snabbare och billigare l√∂sningar vilka emellertid inte alltid √§r mikrobiologiskt optimala. Specificitetens stora vikt vid l√•ga prevalenser uppm√§rksammas allt f√∂r lite; vid en sensitivitet och specificitet p√• 90 % blir PVpos 50 % om p=10 %.

I vissa situationer som ackreditering och offertgivning är det därför av medicinskt intresse att vald ambitionsnivå specificeras så att mikrobiologiskt adekvatare lösningar inte missgynnas på grund av otydlighet.

Med European Urinalysis Guidelines, (2000), som förebild föreslås en hierarkisk struktur omfattande 4 nivåer.


Nivå 4: Definitiv referensnivå

En sådan teknik skall vara grundligt utvärderad och entydigt visats ge sanna och precisa mätvärden/observationer. Förhållanden och tillvägagångssätt skall vara exakt och klart beskrivna samt tillåta karakterisering av referensmaterial.

Definitiva referensmetoder saknas oftast inom klinisk mikrobiologi.

Nivå 3: Referensmetod/jämförelsemetod

För undersökning av bakteriuri beskrivs istället en kvalificerad jämförelsemetod eller referensmetod av något lägre dignitet. Den skall tillåta utodling av de flesta mikroorganismer som kräver speciella tillväxtbetingelser och ge en för ändamålet acceptabel kvantitativ reproducerbarhet. Isolerade organismer skall kunna identifieras till speciesnivå.

Metoden är p.g.a. merarbete och kostnad inte lämplig som rutinmetod utan endast avsedd för diagnostik i utvalda fall efter individuell bedömning samt som bas för vetenskapliga studier.

Nivå 2: Hög rutinnivå

Denna högsta rutinnivå på mikrobiologiskt laboratorium är en förenklad kvantitativ odling som ansluter sig till jämförelsemetoden genom användning av två substrat och därigenom säker isolering av mikroorganismer som kräver särskilda tillväxtförhållanden. Detta förfarande ger ökad sensitivitet men stärker i synnerhet specificiteten genom att tillåta identifiering av grampositiv flora från genitalia som tecken på provtagningsförorening.

Kvantifieringen är osäkrare än vid nivå 3 eftersom inokulering med ögla tillåts men är säkrare än vid nivå 1. Denna nivå skall tillåta kvantifiering ned till 10^6 CFU/L.

I sin referensversion rekommenderas två dygns inkubering. Härigenom ökas sensitivitet och specificitet ytterligare dels genom att långsamväxare tillåts växa ut dels genom att identifiering av blandflora underlättas. Två dygns odling erbjuder dessutom sekundärgranskning av annan avläsare med möjlighet till korrigeringar, utbildning och harmonisering inom laboratoriet. Inkuberingstiden kan dock anpassas till lokala överenskommelser med remitterande kliniker, typ av prov osv.

Isolerade mikroorganismer skall med 95 % s√§kerhet kunna identifieras till speciesniv√•.

Nivå 2 kan ofta användas för validering av nivå 1 om procedurens svagheter välkända och beaktade.

Nivå 1: Låg rutinnivå eller screening

Metodik på denna nivå är utformad för isolering av snabbväxande urinvägspatogener. Sensitiviteten försämras något men speciellt kan specificiteten påverkas genom att kontaminerande grampositiv flora från genitalia inte påvisas. Med dipslideteknik kan det p.g.a. den lilla agarytan och det icke selektiva inokuleringsförfarandet även vara svårt att påvisa blandflora av snabbväxande mer.

Kvantifieringen är osäkrare än vid nivå 2 eftersom endast en istället för två inokulatmängder används. Precisionen i det lägre mätområdet måste ifrågasättas vid utodling med ögla och för dipslide torde endast kvantifiering enligt en ordinalskala vara möjlig. Denna nivå skall tillåta kvantifiering ned till 10^7 CFU/L.

Identifiering av mikroorganismer kan variera från den ambitionsnivå av nivå typ som används vid mikrobiologiska laboratorier till enbart screening för E. coli som med dipslide trio.

Niv√• 1 kompletteras inte s√§llan med niv√• 2. P√• det mikrobiologiska laboratoriet kan proven initialt sorteras efter medicinsk remissinformation. P√• v√•rdcentral kan dipslide anv√§ndas f√∂r att sortera ut klart positiva och klart negativa varefter resterande prov, vanligen 15-20 %, underkastas utvidgad unders√∂kning