Ingress AFS 2005:1

Hoppa till: navigering, sök

B. Förteckning över vissa smittÀmnen i riskklasserna 2, 3 och 4

Denna förteckning av smittÀmnen utgÄr frÄn EG-direktivet 2000/54/EG. Den Àr inte uttömmande och det finns variationer mellan olika stammar. DÀrför Àr det alltid kriterierna enligt bilaga 2 A, som avgör klassificeringen i det enskilda fallet. Biologiska agens som kan orsaka infektioner hos mÀnniska definieras enligt 3 § som smittÀmnen. De klassificeras enligt kriterierna i bilaga 2 A i riskklass 2, 3 eller 4. Biologiska agens, som normalt inte orsakar infektioner hos mÀnniskor klassificeras i riskklass 1 och finns inte med i förteckningen. De kan dÀremot orsaka annan slags ohÀlsa som överkÀnslighet eller toxinpÄverkan. Klassificeringen i denna förteckning ger dÀrför inte nÄgon definitiv gradering av ohÀlsa, som kan orsakas av biologiska agens. Biologiska agens, som inte finns med i förteckningen, klassificeras inte sjÀlvklart i riskklass 1. Normalt klassificeras alla virus som har isolerats frÄn mÀnniska lÀgst i riskklass 2, utom nÀr det finns belÀgg för att dessa sannolikt inte kan orsaka sjukdom hos mÀnniska. Bara sÄdana biologiska agens som Àr kÀnda för att smitta mÀnniskor finns med i förteckningen. Djurpatogener som ocksÄ orsakar infektioner hos mÀnniska (zoonoser) klassificeras efter sin effekt pÄ mÀnniska. Klassificeringen i förteckningen avser ursprungsformer. Om egenskaperna hos ett biologiskt agens Àndrats varaktigt pÄ naturlig vÀg, genom genteknik eller pÄ annat sÀtt, görs en ny riskbedömning och jÀmförelse med kriterierna i bilaga 2 A. För smittÀmnen dÀr fler Àn en art Àr kÀnda för att framkalla sjukdom hos mÀnniska omfattar förteckningen de arter som enligt erfarenhet kan orsaka infektioner. Det utesluter inte att andra arter av samma slÀkte kan orsaka infektioner. NÀr ett helt slÀkte anges i förteckningen avses inte de arter och stammar som Àr kÀnda för att inte orsaka infektioner. Förteckningen anger ocksÄ vissa egenskaper av sÀrskild betydelse. Dessa egenskaper visas genom följande bokstÀver:

A: Allergiska effekter.

D: LÄngtidseffekter, t.ex. lÄng inkubationstid eller latenta infektioner.

T: Toxinproduktion.

V: Verksamt vaccin tillgÀngligt.

R: Reproduktionsstörande som anges i 20 §.Observera att dessa tillÀggsbeteckningar inte Àr uttömmande! Det finnsmÄnga biologiska agens med kÀnd toxinproduktion eller möjlig reproduktionsstörandeeffekt som inte anges med T eller R i förteckningen. Allergiskareaktioner kan förekomma hos sensibiliserade personer efter inandningav i princip alla slags mikrosvampar och bakterier. TillgÄngen pÄverksamt vaccin kan Àndras. Aktuellt kunskapslÀge och riskbedömningenpÄ arbetsplatsen mÄste alltid ligga till grund för vilka skyddsÄtgÀrder somtillÀmpas.