Nedre luftvägsinfektioner orsakade av virus-provtagning

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Innehåll

Virologisk diagnostik- indikation, provtagning, bedömning och svarsrutiner


V 1 Svalg

V 1.1 Virusodling

Aktuella virus

Indikation och bakgrund

Diagnostik av luftvägsinfektion genom virusodling från svalgsekret förekommer. Klinisk bild av adenovirus kan lätt förväxlas med bakteriell infektion eller Epstein Barr Virus infektion.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Pinnprov kan tas med kommersiellt tillg√§nglig provpinne och r√∂r med transportmedium (Virocult).
  • Provtagningsf√∂rfarande
    • Skrapa bakre svalgv√§ggen s√• att celler fr√•n slemhinnan kommer med. Stoppa ner pinnen i virocultr√∂ret och kl√§m om r√∂rets botten s√• att pinnen fuktas.

Förvaring/ Transport

Transporten till viruslaboratorium b√∂r vara snabb och kort. Transport i kyla f√∂rl√§nger √∂verlevnad av virus, men provet b√∂r ej frysas. I avvaktan p√• ympning p√• cellkultur kan provet f√∂rvaras i +4 ¬įC . Aldrig frys! Om provet skall f√∂rvaras l√§ngre tid kontaktas vederb√∂rande laboratorium f√∂r f√∂rvaringsinstruktioner.

Laboratoriediagnostik

Virusodling, se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Se under respektive virus.


V 1.2 Antigenpåvisning

Aktuella virus

Indikation och bakgrund

Undersökningen sker med immunfluorescensmetodik (IF) för påvisning av virala antigen i infekterade celler i svalgsekret. För en korrekt bedömning och tolkning fordras vana vid undersökning av kliniska prov med fluorescensmetodik. Tekniken kan med fördel användas när svar önskas inom en dag.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Se ovan under V 1.1 virusodling.
  • Provtagningsf√∂rfarande
    • Se ovan under V 1.1 virusodling.

Förvaring/ Transport

Se ovan under V 1.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Se under respektive virus.

V 1.3 Prov för nukleinsyrabaserad diagnostik

Aktuella virus

Indikation och bakgrund

Diagnostik av misstänkt luftvägsinfektion genom nukleinsyrapåvisning från svalgsekret förekommer. Klinisk bild av adenovirus kan lätt förväxlas med bakteriell infektion eller Epstein Barr Virus.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Se under V 1.1 virusodling.


  • Provtagningsf√∂rfarande
    • Se under V 1.1 virusodling.

Förvaring/ Transport

Se under V 1.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Se under respektive virus.


V 2 Nasofarynx

Nasofarynxsekret innehåller mer virus och virala antigen än andra provtagningsmaterial från luftvägarna och rikligt med virusinfekterade celler. Prov, som tas i slemsamlare med sug, kan användas för såväl virusodling som för påvisning av virala antigen i infekterade celler i nasofarynxsekret med immunfluorescens (IF) eller med EIA.


V 2.1 Virusodling

Aktuella virus

Indikation och bakgrund

Diagnostik av allvarlig luftvägsinfektion där snabbdiagnostiskt test (se nedan) utfallit negativt, behöver kontrolleras eller ej utförs. Isolering av influensavirus utförs dessutom av epidemiologiska skäl för att möjliggöra vidare karakterisering av virus.

Provtagning

Provtagningsmaterial. Transportkärl

  • Aspirat: Trakeal-sugset och sugkateter alternativt 50 mL steril spruta, sugkateter och sterilt r√∂r.
  • Sekret/pinnprov: Provpinne med b√∂jlig metalltr√•d och virocultr√∂r. Flockad pinne med tranportmedium blir allt vanligare.

Provtagningsförfarande

  • Aspirat: En sugkateter kopplas till det mindre munstycket p√• trakeal-sugsetet eller till en 50 mL steril spruta. Trakealsugsetets st√∂rre munstycke kopplas till en pump. Sugkatetern f√∂rs in l√§ngs n√§sskiljev√§ggen tills spetsen n√•r bakre svalgv√§ggen, i syfte att samla ett prov inneh√•llande virusinfekterade epitelceller. Aspirera sekret tills det befinner sig i sugkatetern. Vid aspiration med hj√§lp av spruta kan den beh√∂va kopplas bort, ut med luft, kopplas p√• igen och aspirera p√• nytt. Sugkatetern roteras l√§tt under proceduren (hj√§lper till att skrapa loss epitelceller). Eftersug i b√•da fallen med ca 1 mL fysiologisk koksalt s√• att sekretet f√∂rs ner i slemsamlaren.
  • Trakeal-sugset: Eftersug med ca 2 mL fysiologisk koksaltl√∂sning s√• att sekretet f√∂rs ner i slemsamlaren.
  • Steril spruta: Koppla loss sprutan. Fyll den med ca 2 mL fysiologisk koksaltl√∂sning och spola igenom sonden s√• att sekretet f√∂rs ner i sterilt r√∂r. Vid sv√•righet att f√• ett utbyte kan f√∂rslagsvis 0,5 mL fysiologisk koksaltl√∂sning sprutas in via sugkatetern f√∂r att sedan aspireras.


Luftfigur10.jpg

  • Trakeal-sugset: Efter provtagningen byts skruvlocket med de tv√• nipplarna mot t√§tt skruvlock, som medf√∂ljer slemsamlarens f√∂rpackning. P√• s√• vis undviks kontamination fr√•n omgivningen.
  • Sekret/pinnprov: Pinnprov f√∂r isolering av virus kan tas fr√•n nasofarynx, tonsiller och svalg. Pinnprov √§r enklare att ta, men inneb√§r i √∂vrigt inga f√∂rdelar framf√∂r nasofarynxsekret erh√•llet med sug. Sensitiviteten av odlingen √§r ofta l√§gre f√∂r pinnprov. Pinnprov kan tas med kommersiellt tillg√§nglig provpinne med b√∂jlig metalltr√•d och r√∂r med transportmedium (Virocult). F√∂r pinnen genom n√§s√∂ppningen utefter n√§sh√•lans botten mot bakv√§ggen av nasofarynx. L√•t ligga kvar i 20-30 sekunder. Flockade pinnar beh√∂ver bara snurras f√∂rsiktigt mot bakv√§ggen av nasofarynx, men beh√∂ver inte kvarligga 20-30 sekunder innan de dras ut. Stoppa pinnen i virocultr√∂ret och kl√§m om r√∂rets botten s√• att pinnen fuktas eller f√∂lj eljest leverant√∂rens anvisningar.

Förvaring/Transport

Transporten till viruslaboratorium b√∂r vara snabb och kort. Nasofarynxaspirat taget med sug/50 mL spruta ins√§nds utan s√§rskild tillsats till viruslaboratorium f√∂r isolering. Transport i kyla f√∂rl√§nger √∂verlevnad av virus, men provet b√∂r ej frysas. I avvaktan p√• ympning p√• cellkultur kan provet f√∂rvaras i +4 ¬įC . Aldrig frys! Om provet skall f√∂rvaras l√§ngre tid kontaktas vederb√∂rande laboratorium f√∂r f√∂rvaringsinstruktioner.

Laboratoriediagnostik

Virusodling . Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Virusodling utförs på viruslaboratorier. Isolering kan svaras efter 1-4 veckor beroende på virus, negativt svar ofta efter 2-4 veckor beroende på frågeställning.

V 2.2 Antigenpåvisning

Aktuella virus

Indikation och bakgrund

Misstänkt virusinfektion i luftvägarna, där svar önskas inom en dag.

Undersökningen sker med immunfluorescensmetodik (IF) för påvisning av virala antigen i infekterade celler i nasofarynxsekret eller med EIA (ELISA, TR-FIA). I tidigt sjukdomsförlopp innehåller nasofarynxsekret rikligt med virusinfekterade celler. I den infekterade cellen påvisas med in situ-metoder virala antigen med specifika antikroppar. Tekniken lämpar sig för såväl snabbdiagnostik som epidemiologisk screening, speciellt vid diagnostik på barn. För en korrekt bedömning och tolkning fordras vana vid undersökning av kliniska prov med fluorescensmetodik. Med moderna reagens är diagnostik av RS-virus relativt lätt, då förekomsten av infekterade celler vanligen är riklig. Diagnostik av influensavirus kan däremot vara mycket svår. Kommersiella kit av god kvalitet beroende på EIA-teknik marknadsförs för påvisning av RSV.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Se under V 2.1 Virusodling
  • Provtagningsf√∂rfarande
    • Se ovan under V2.1 Virusodling.

Förvaring/Transport

Transporteras till viruslaboratorium snarast.

Laboratoriediagnostik

Antigenpåvisning. Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Antigenpåvisning utförs på viruslaboratorier. Diagnostiken tar ca 2-3 timmar från det att provet inkommer till laboratoriet. Således kan svar fås samma dag om provet inte anländer för sent på eftermiddagen.

V 2.3 Nukleinsyrabaserad diagnostik

Aktuella virus


Indikation och bakgrund

Känslig och snabb direktpåvisningsmetod vid misstänkt luftvägsinfektion.


Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Se under V2.1 Virusodling.

Provtagningsförfarande

    • Se ovan under V2.1 Virusodling.

Förvaring/Transport

Transporteras till viruslaboratorium snarast.

Laboratoriediagnostik

Nukleinsyrapåvisning. Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Nukleinsyrapåvisning utförs på viruslaboratorier. Svar lämnas inom 2-3 dagar.


V 2.4. Prov för elektronmikroskopi

Aktuella virus

  • Ok√§nt prov, misstanke om SARS-infektion.

Indikation och bakgrund

Sällsynt. Vid misstanke om SARS-infektion eller då misstanke om odiagnostiserad luftvägsinfektion och betydelsen av känt agens är mycket betydelsefullt.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Se under V 2.1 virusodling.
  • Provtagningsf√∂rfarande
    • Se under V 2.1 virusodling.

Förvaring/Transport

Se under V 2.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik

Påvisande av virus genom elektronmikroskopi.

Bedömning och svarsrutiner

Individuellt svar beroende på frågeställning.


V 3 Sputum

Sputum används ytterst sällan för virologisk diagnostik.


V 4 Prov via bronkoskop

Allmänt

Prov anländer till laboratoriet antingen som sekret på skyddad borste (V 4.1, beskrivs ej) eller som sköljvätska, bronkoalveolärt lavage (BAL). För virusdiagnostik rekommenderas BAL. Transbronkial biopsi kan också användas för viruspåvisning.


V 4.2 Bronkoalveolärt lavage (BAL)

V 4.2.1 Virusodling

Aktuella virus

Indikation och bakgrund

Misstanke på viralt agens i de djupa nedre luftvägarna.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Endoskopisk cytologiborste.
    • Sterilt r√∂r med 1 mL 0,9 % NaCl.
  • Provtagningsf√∂rfarande
    • Kan utf√∂ras p√• flera s√§tt. Oftast kilas bronkoskopspetsen fast i en segmentbronk i den afficierade lungdelen, varefter sk√∂ljning sker med 3 4x50 mL kroppsvarm 0,9 % NaCl. S√• mycket som m√∂jligt, i regel ca 100 mL, reaspireras och analyseras.


Förvaring/ Transport

F√∂rvaras kylt 2-8 ¬įC till dess transport till laboratoriet kan ske.

Laboratoriediagnostik

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Se under respektive virus.


V 4.2.2 Antigenpåvisning

Aktuella virus

Indikation och bakgrund

Diagnostisering vid misstänkt djup luftvägsinfektion.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Se under V 2.1 virusodling.
  • Provtagningsf√∂rfarande
    • Se under V 2.1 virusodling.

Förvaring/ Transport

Se under V 2.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Se under respektive virus.


V 4.2.3 Nukleinsyrabaserad diagnostik

Aktuella virus

Indikation och bakgrund

Diagnostisering vid misstänkt djup luftvägsinfektion.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Se under V 2.1 virusodling.
  • Provtagningsf√∂rfarande
    • Se under V 2.1 virusodling.

Förvaring/ Transport

Se under V 2.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Se under respektive virus.


V 8.2 Blod, antikroppsdetektion

Aktuella virus


Indikation och bakgrund

Vid negativa resultat avseende virologisk direktpåvisning kan serologi fylla en viktig funktion och vara ett viktigt komplement. Akut- och konvalescentprov krävs för diagnostik avseende adenovirus, influensavirus A och B, parainfluensavirus och RS-virus. Akut- och konvalescentprov är att föredra avseende cytomegalovirus, och morbillivirus, men IgM-diagnostiken är ofta adekvat för CMV. För primär herpes-simplex är serologi av värde endast vid primär infektion.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • R√∂r utan tillsats eller r√∂r med gel.
  • Provtagningsf√∂rfarande

Förvaring/Transport

Transporteras till viruslaboratorium snarast.

Laboratoriediagnostik

Serologi. Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Serologi utförs på viruslaboratorium. Resultat av serologi kan vara svårtolkade. Serologi rörande reaktiverade infektioner eller serologi hos immunsupprimerade patienter kan vara svårbedömda.

Svar lämnas inom en vecka.


V 10 Obduktionsmaterial

V 10.2 Prov för molekylärbiologisk diagnostik

Indikation och bakgrund

Indikation vid dödsfall i akut okänd luftvägsinfektion, ofta vid lungengagemang. Före provtagning skall kontakt tas med virologiskt laboratorium.

Provtagning

  • Provtagningsmateriel. Transportk√§rl
    • Biopsier placeras i sterila r√∂r och fuktas med fysiologiskt NaCl.
  • Provtagningsf√∂rfarande
    • F√∂rvaras i kyla till transport till viruslaboratorium kan ske.

Förvaring/Transport

Transporteras till viruslaboratorium snarast.

Laboratoriediagnostik

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner

Se under respektive virus.


V 11 √Ėvrigt (konjunktivalsekret, feces)

Aktuella virus