UVI-definition

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


UrinvÀgsinfektion - Definition och klassifikation

Definition

Termen urinvÀgsinfektion (UVI) omfattar olika infektioner som drabbar urinvÀgarna. Varje infektionstyp har sina sÀrdrag vad gÀller etiologi, epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos. Symtomatologin och svÄrighetsgraden Àr mycket skiftande.

Karakteristiskt för dessa tillstÄnd Àr att bakterier tillvÀxer i urinen (bakteriuri) och invaderar underliggande vÀvnader i varierande utstrÀckning. I begreppet UVI inkluderas ej sexuellt överförda sjukdomar. Diagnostik av sÄdana infektioner behandlas i Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI).

Klassifikation

För att underlÀtta handlÀggningen av patienter med UVI bör en klassifikation av infektionstypen alltid göras. Syftet Àr att optimera diagnostik, behandling, utredning och uppföljning i det enskilda fallet. Cystit innebÀr att infektionen engagerar de nedre urinvÀgarna, medan pyelonefrit betyder att njurarna Àr involverade.


Recidiverande UVI

i bemÀrkelsen ökad benÀgenhet för UVI definieras vanligen som >2 akuta behandlingskrÀvande episoder det senaste halvÄret eller >3 det senaste Äret.

Infektionen klassificeras som komplicerad nÀr det finns strukturella eller funktionella avvikelser i urinvÀgarna, disponerande för bakteriuri eller njuraffektion (t.ex. KAD, obstruktion för urinflödet, konkrement, vesikoureteral reflux med dilatation eller neurogen blÄsrubbning). UVI hos mÀn bör alltid betraktas som komplicerad, eftersom prostata ofta Àr involverad.

Asymtomatisk bakteriuri

(ABU) upptÀcks vid screening eller vid kontrollodling efter avslutad behandling av UVI. För diagnosen vÄrdrelaterad UVI (VUVI) i strikt mening krÀvs en negativ urinodling vid inlÀggning pÄ vÄrdinrÀttning och att bakteriuri pÄvisas senare under vÄrdtiden.

Baktenuri pÄ tredje vÄrddygnet eller senare utan föregÄende negativ odling har visats ge god överensstÀmmelse med den strikta definitionen och kan anvÀndas för rutimnÀssig registrering av VUVI hos patienter pÄ sjukhus (Costel 1985).

Recidiverande, komplicerad eller vÄrdrelaterad UVI

orsakas ej sÀllan av bakterier med nedsatt kÀnslighet för gÀngse urinvÀgsantibiotika. Urinodling med art- och resistensbestÀmning bör dÀrför alltid göras i dessa fall oavsett infektionens lokalisation.

Klassifikation (motpoler) av UVI

Cystit Pyelonefrit
Asymtomatisk Symtomatisk
Sporadisk Recidiverande
Okomplicerad Komplicerad
SamhÀllsförvÀrvad VÄrdrelaterad (VUVI)

REFERENSER

  • Costel EE, Mitchell S, Kaiser A. Abbreviated surveillance of nosocomial urinary tract infections: a new approach. Infect Control 1985;6: 11-3.
  • Hallander H, Löfvenhamn M, Danielsson D (Red.). Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier. I. Infektionsdiagnostik. I 6. Sexuellt överförbara infektioner (STD). Stockholm: Smittskyddsinstitutet, SMI-tryck nr 101-1994.