Folkhälsomyndighetens roll i det nationella smittskyddet

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Artikeln publicerad april 2012


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar


Folkhälsomyndighetens roll i det nationella smittskyddet[redigera]

Artikeln beskriver översiktligt Folkhälsomyndighetens nuvarande uppgifter med utgångspunkt från Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten,[1] som ersätter tidigare förordning för Smittskyddsinstitutet.

Folkhälsomyndigheten[2] bildades 1 januari 2014 genom en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens Folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten har därmed i stort övertagit Smittskyddsinstitutes tidigare roll men har även ett betydligt bredare uppdrag.

Folkhälsomyndighetens verksamhet regleras i Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.I förordningen finns bl.a. följande skrivit om det laborativa mikrobiologiska arbetet:2 § Myndigheten ska
5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning, beredskap, diagnostik och kunskapsstöd.

3 § Myndigheten ska särskilt
6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer,
8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,

4 § Myndigheten får
2. i samarbete med laboratorier utföra diagnostiska undersökningar av prover avseende smittsamma sjukdomar som även kan utföras av andra laboratorier (rutindiagnostik), om undersökningarna är nödvändiga för myndighetens kompetensförsörjning, och
3. bedriva den forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras.

10 § Myndigheten ska
2. upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs och tillhandahålla mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik natur eller som av andra skäl inte utförs av andra laboratorier.

12 § Myndigheten ska
1. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för högsta skyddsnivå enligt föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker som Arbetsmiljöverket har meddelat med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166),
2. upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, och utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar av sådana högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa,
4. upprätthålla förmågan att stödja andra myndigheter med kompetens inom biosäkerhet.

Länkar[redigera]