Mellanöra-provtagning och odling

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Provtagning och odling

För samtliga pinnprov under denna rubrik gäller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst värde för att belysa mängdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


Mellanöresekret[redigera]

Indikationer för provtagning[redigera]

Terapisvikt eller recidiv vid otitis media som leder till paracentes i diagnostiskt och/eller terapeutiskt syfte.


Provtagningsanvisningar - Aspiration genom intakt trumhinna[redigera]

Materiel: Steril spruta med lämplig kanyl, Propp till sprutan, Örontratt/spekulum

Provtagning: Aspiration sker efter punktion av trumhinnan. Undvik att kontaminera kanylen med normaflora från hörselgången. Om materialet till stor del kvarstannar i kanylen, aspirera en minimal mängd steril fysiologisk koksalltösning. Ta bort kanylen och förslut sprutan.

Hantering av prov: Transporteras snarast till laboratoriet. I väntan på transport bör provet kylförvaras.


Pinnprov av pus efter paracentes eller spontanperforation av trumhinnan[redigera]

Materiel: Metalltråd med bomullstopp (nph-pinne), Örontratt/spekulum, SIFF-medium (ÖLI-bilaga 2)

Provtagning: Pus tas så nära trumhinnan som möjligt. Undvik kontakt med hörselgången.

Hantering av prov: Transport i SIFF-medium. Kylförvaras i avvaktan på transport.

Kommentar: I den kliniskt praktiska situationen är det sannolikt vanligast att odling från mellanöresekret tas med nasofarynxpinne när sekretet efter paracentes rinner ut genom trumhinnan, efter spontanperforation eller från patient med transmyringealt mellanöredränage (sk. plaströr). Det föreligger då alltid risk för kontamination från normalfioran i hörselgången. Med sådant pinnprov kan man räkna med att isolera patogenerna i ca 50 % av fallen. Detta skall ställas i relation till att den patogen som finns i mellanörat i ca 95 % av fallen också kan utodlas från nasofarynx. I 40-50 % finner man mer än en patogen bakterieart. Resultatet av jämförelsen blir att man med båda metoderna i ca 50 % kan räkna med en renkultur representativ för mellanörat. Om mer representativa odlingar från mellanörat önskas måste aspiration ske genom intakt trumhinna, en metod som sällan är praktiskt möjlig i rutinsjukvård (3).

Primärisolering[redigera]

Basmedier: Hästblodagar (ÖLI-bilaga 4), dubbelskiktad fårblodagar (ÖLI-bilaga 3), hematinagar (ÖLI-bilaga 11).

Utodling och inkubering: Hästblodagar aerobt. Hematinplatta med oleandomycindisk (50 μg) aerobt med 5 % CO2. Hästblodagar med optochinlapp (10 μg) anaerobt.

Avläses efter 1 och 2 dygn.

Svarsrutiner[redigera]

Nedanstående bakteriefynd svaras:

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C och G. Fynd som förmodas tillhöra hörselgångsfloran kan sanmanfattas som ordinär hudflora.