Ascaris lumbricoides

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad april 2012.


Till innehållförteckning för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Ascaris lumbricoides (spolmask)[redigera]

Smittämne[redigera]

Ascaris lumbricoides är en av de största nematoder som infekterar människan. Honan (200– 400 mm x 3 –6 mm) är något längre än hanen, (150– 300 mm x 2–4 mm). Maskens storlek varierar i beroende på ålder och maskbörda. Vuxna maskar finns normalt i tunntarmens kanal och fäster inte till mukosan. En honmask producerar upp till 200 000 ägg per dag.

Livscykel[redigera]

Maskäggen lämnar kroppen via feces. Det tar 10 till 15 dagar för äggen att utvecklas till det infektiösa stadiet vid temperaturer mellan 20– 30 °C i fuktig jord, men utvecklingen kan -beroende på temperaturen - ta upp till flera månader. I fuktig jord kan de infektiösa äggen överleva många år. Om de infektiösa äggen intas, kläcks de i tunntarmen. Larverna penetrerar sedan tarmväggen och förs med lymfa och blod genom lever, hjärta och lungor. I lungorna penetrerar larver alveolerna, når luftstrupen och passerar ner genom matstrupen till tarmkanalen där de utvecklas till vuxna maskar. A. lumbricoides lever i 1–2 år.

Symtom och klinisk bild[redigera]

Även om majoriteten av de infekterade förblir asymtomatiska, är det ändå över 200 miljoner som utvecklar symtom. De första symtomen är pneumonit med hosta, andnöd, bröstsmärta, feber och ibland blodfärgad upphostning (som kan innehålla larver) samt eosinofila infiltrat. Dessa symtom debuterar 5–6 dagar efter infektion och pågår 10– 14 dagar (s.k. Löfflers syndrom). Röntgenbilden påminner om akut tuberkulos och eosinofilin är moderat. Eosinofili ökar upp till 40 % cirka 3 veckor efter infektion. Andra fasen av klinisk sjukdom uppträder vid närvaron av vuxna maskar i tarmkanalen. De vanligaste symtomen vid stort antal maskar är matsmältningsstörningar, illamående och kräkningar. En komplikation vid spolmaskinfektion är förstoppning , vilken i första hand drabbar små barn. Det dagliga proteinintaget påverkas vid kraftig infektion, vilket kan vara en bidragande faktor till undernäring. Ascaris-infektioner påverkar också både längd- och viktökning samt koncentrationsförmågan negativt. Allvarliga, men sällsynta, komplikationer är ileus (tarmvred), perforation av tarmen på grund av migrerande maskar samt obstruktion av gallvägar,

Epidemiologi[redigera]

A. lumbricoides är kosmopolitisk. Äggen är mycket resistenta och kan överleva i såväl subarktiska som tropiska områden. Uppskattningsvis är ca 20 % av jordens befolkning infekterad. Ascaris finns främst i områden med bristande omgivningshygien samt där gödsling med human avföring förekommer. Smittan överförs genom kontaminerad jord, vatten eller grönsaker. Person till personsmitta är osannolik eftersom utsöndrade ägg är inte infektiösa och måste genomgå utveckling i miljö.

A. suum är en svinparasit, besläktat med A. lumbricoides. Från Danmark har rapporterats om spridning av infektion från gris till människa bland personer som har kontakt med svin eller svingödsel.

Provtagning och transport[redigera]

Provmaterial[redigera]

  • Fecesprov eller mask
  • Serum

Provtagning[redigera]

Se provtagningsföreskrifter

Förvaring/transport[redigera]

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik[redigera]

Allmänt[redigera]

Laboratoriediagnostik görs genom påvisning av ägg i feces eller, i vissa fall, artbestämning av en vuxen mask. Fecesprov undersöks tidigast 8–12 veckor efter infektionstillfället. Antikroppspåvisning i serum anses av många som ospecifik. Om antikroppspåvisning utförs bör provet även testas för anti-Toxocara -antikroppar.

Referensdiagnostik[redigera]

Mikroskopisk påvisning av maskägg i feces efter koncentrering (PAR 01) alternativt artbestämning av vuxna maskar.

Avläsningskriterier[redigera]

Ägg[redigera]
Ascaris lumbricoides, befruktat ägg. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet.

Både befruktade och obefruktade ägg kan förekomma i feces. Befruktade ägg mäter 45–70 µm x 35–50 µm, är nästan runda och innehåller en väl avgränsad cellmassa (embryo). Skalet är tjockt, transparent och ljusbrunt. Obefruktade ägg är något större, 85–95 x 43–47 µm, ovala, och mörkbruna och utan avgränsat innehåll. Ibland kan ägg med slät yta (decorticated egg) förekomma. Detta beror på att det yttersta ojämna proteinlagret saknas. OBS! Sparade fecesprov (även formalinfixerade) kan innehålla ägg med utvecklade larver.

Maskar[redigera]

Honan mäter 200–400 mm x 3–6 mm. Hanen är mindre (150– 300 mm x 2–4 mm) och har krökt bakände. Daggmaskar upphittade i toalettstolar skickas ibland till parasitologiska laboratorier med frågeställning: Ascaris-mask? Ascaris-mask skiljer sig bland annat från daggmask genom att den saknar det förtjockade mittpartiet (gördeln).

Kvalitetssäkring[redigera]

Ascaris-ägg ingår i UK NEQAS feces-utskick

Svarsrutiner[redigera]

Ascaris lumbricoides-ägg påvisade/ej påvisade

Övriga diagnostiska metoder[redigera]

Antikroppspåvisning i serum.

Påvisning av larver i sputum (bara under migrationsfasen i maskens livscykel).

Laboratorierapportering[redigera]

Infektioner med Ascaris är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen

Litteraturhänvisningar[redigera]

  • Crompton DWT. Ascaris and ascariasis. Adv Parasitol. 2001; 48:285-375.
  • Nejsum P. et al. Ascariasis is a zoonosis in Denmark. J Clin Microbiol. 2005; 43:1142-1148.
  • Muller R. Worms and Human Disease. 2002, 2nd edition. CABI Publishing, CAB International, Oxon, UK ISBN 0 85199 516 0