Hud och mjukdelar: Provtagning-praktiskt utförande

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsföteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

Se också Hud och mjukdelar: Provtagning-allmänt


Provtagning-praktiskt utförande[redigera]

Hudochmjuktabell5.jpg


Allmän odling[redigera]

Sekret från öppen provlokal[redigera]

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling (undantag se Anmärkningar)
 • Provtagningsmateriel
  • Anaerob transportflaska,
  • Provtagningsset med kolat transportmedium,
  • Sterilt rör.
 • Provtagning, utförande
  • Sår: Prov ska tas från lesionskanten och inte ytligt eller från exsudatet efter-som det innehåller en tillblandning av den normala floran vilket försvårar diagnostiken på laboratoriet och kan ge missvisande resultat. Tvätta bort exsudat med sterilt vatten. Pinnprov kan användas. Snurra provtagningspinnen i botten av skadan. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
  • Fistlar: Tvätta bort exsudat med sterilt vatten. Prov ska tas från djupet, helst aspirerat prov via kateter, vilket sätts till anaerob transportflaska. Om detta inte är möjligt, kan pinnprov användas med reservation enligt ovan.
 • Förvaring/ Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet får ej frysas.

Anmärkningar Normalt odlas ej anaerobt från: Follikulit, Furunklar/karbunklar, Impetigo, Bullös impetigo, Ritters sjukdom (SSSS), Ektyma, Erysipelas, Erysipeloid, Puerperal mastit, Dakrocystit, Toxic shock syndrome (TSS), Infektioner i penis, prostatit, epididymit, bakteriell orkit, vagina, venösa bensår, brännskador, Okänd/Ingen diagnos samt sår utan närmare specifikation på remissen.


Sekret från sluten provlokal med förväntad polymikrobiell floratyp[redigera]

Abscess, cellulit, pilonidalcysta, ”pus i buk”, galla, peritonealvätska, pleuravätska

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling
 • Provtagningsmateriel
  • Anaerob transportflaska.
  • Provtagningsset med kolat transportmedium.
  • Sterilt rör.
 • Provtagning, utförande
  • Anaerob transportflaska: Desinficera huden. Aspirera material och sätt detta till transportflaskan.
  • Provtagningsset med kolat transportmedium (kan användas om provet tas under sterila förhållanden): Desinficera huden. Incidera skadan. Snurra provtagningspinnen i botten av skadan. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
  • Sterilt rör: Desinficera huden. Aspirera material och sätt detta till transportkärlet.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet får ej frysas.


Normalt sterila kroppsvätskor med förväntad monomikrobiell floratyp[redigera]

Amnionvätska, ascites, ledvätska, perikardvätska, synovialvätska (bursa)

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling
 • Provtagningsmateriel
  • Aerob + Anaerob blododlingsflaska.
  • Sterilt rör utan tillsatser, om direktmikroskopi önskas.
 • Provtagning, utförande
  • Desinficera huden om perkutan provtagning.
  • Aspirera eller incidera och ta material och sätt detta till transportkärlet.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet får ej frysas.


Fast vävnad, biopsi; ej kroppseget material[redigera]

(kärlkatetrar, skruvar, implantat), förväntad monomikrobiell flora

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling.
 • Provtagningsmateriel
  • FA- buljong.
  • Sterilt rör utan tillsatser.
 • Provtagning, utförande
  • Desinficera huden. Ta material och sätt detta till buljongröret under sterila betingelser.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet får ej frysas.


Fast vävnad, obduktionsmaterial; ej kroppseget material (spiral, dränage), förväntad polymikrobiell flora[redigera]

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling, dessutom förlängd odling vid spiral
 • Provtagningsmateriel
  • Sterilt rör, behållare.
 • Provtagning, utförande
  • Placera materialet i röret/behållaren.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras kylt, 2 – 8 °C . Provet får ej frysas.


CAPD (PD)- dialysvätska[redigera]

 • Analysprincip
  • Aerob, anaerob odling, svampodling
 • Provtagningsmateriel
  • Transportkärl
  • 2 st 50 mL centrifugrör.
  • Aerob + Anaerob blododlingsflaska.
 • Provtagning, utförande
  • Desinficera påsen. Aspirera material och sätt detta till var sitt centrifugrör.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet får ej frysas.


Anmärkning Aerob samt anaerob blododlingsflaska används med gott resultat vid bakteriologiska laboratorier. Sammanlagt har 2x10 mL prov tagits vid varje provtagningstillfälle.


Sekret från cervix, vulva, vagina[redigera]

 • Analysprincip
  • Aerob odling.
 • Provtagningsmateriel
  • Provtagningsset med kolat transportmedium.
 • Provtagning, utförande
  • Cervix: Snurra provtagningspinnen i cervixkanalen. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
  • Vulva, vagina: Snurra försiktigt provtagningspinnen på slemhinnan. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
 • Förvaring/ Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet får ej frysas.

Anmärkningar Speciell provtagning för N. gonorrhoeae, C. trachomatis. Odling på prov från vagina eller vulva kan vara indicerat hos prepubertala flickor samt vid svampfrågeställning.

II Speciell odling[redigera]

GBS-odling-övervakningsodling[redigera]

 • Provtyp
  • Sekret vagina (introitus) och rektum.
 • Provtagningsmateriel
  • Provtagningsset med kolat transportmedium x 2.
 • Provtagning, utförande
  • Ta prov från introitus vaginae respektive rectum med var sitt pinnprov. Stoppa ner pinnen i var sitt transportmedium. Begär GBS-odling på remissen.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet får ej frysas.


Specifik odling[redigera]

Actinomyces spp, Bartonella spp, Borrelia spp, Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheriae, Leptospira spp, Nocardia spp, Streptobacillus moniliformis, Bacillus anthracis, Brucella spp, Burkholderia mallei/pseudomallei, Francisella tularensis, Rickettsia spp, Yersinia pestis,

 • Provtyp. Provtagningsmateriel.
  • Varierande, se Agens associerade med specifika
 • Provtagning
  • sjukdomstillstånd respektive Klass 3 organismer.
 • Förvaring/Transport
  • Specifik odling
   • MRSA, VRE, multiresistenta gramnegativa stavar
   • Provtyp.
   • Provtagningsmateriel.
   • Transportkärl. Varierande, se www.srga.org
   • Provtagning, utförande.
   • Förvaring/Transport.
  • Specifik odling;
   • Sexuellt överförbara sjukdomar
   • Provtyp.
   • Provtagningsmateriel.
   • Transportkärl. Varierande, se referensmetodik I 6.
   • Provtagning, utförande.
   • Förvaring/Transport.


III Mikroskopi[redigera]

Direktmikroskopi[redigera]

Gramfärgning, Akridinorangefärgning

 • Provtyp
  • Sekret,Vävnad.
 • Provtagningsmateriel
  • Objektglas.
  • Anaerobt transportkärl.
  • Steril behållare utan tillsatser.
 • Provtagning, utförande

Ta prov enligt respektive provlokal och applicera materialet på objektsglaset. Alternativt kan materialet skickas till laboratoriet i transportmedium eller sterilbehållare.

 • Förvaring/Transport

Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet får ej frysas.

Beträffande diagnostik av bakteriell vaginos inklusive gramfärgning av vaginalutstryk se I 6.


Transport[redigera]

För transportanvisningar hänvisas till Packa provet rätt på Folkhälsomyndighetens hemsida.