Cyclospora cayetanensis

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, reviderad mars 2012.


Till innehållsförteckngen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik och Tarminfektioner


Cyclospora cayetanensis[redigera]

Smittämne[redigera]

Cyclospora cayetanensis är en relativt nyupptäckt organism som första gången rapporterades från Nya Guinea 1979. Man trodde då att det rörde sig om en ny Isospora-art. Under de följande åren gavs oocystor av Cyclospora en mängd olika identiteter som svampsporer, blågröna alger, cyanobacteria-like body (CLB), coccidia-like body eller stora Cryptosporidium. Konfirmering av genus skedde 1993 då man lyckades inducera sporulering och visa att organismen var en protozo tillhörande Cyclospora. Denna coccidie gavs då namnet Cyclospora cayetanensis, och i efterhand kunde man se att de tidigare beskrivningarna överensstämde med denna organism.

Livscykel[redigera]

Cyclosporas livscykel i människa är inte helt känd. Smitta sker genom intag av infektiösa (sporulerade) oocystor. Histologiska fynd visar att Cyclospora är en intracellulär organism i enterocyterna i tunntarmen. Inflammatoriska förändringar och villus-atrofi har observerats hos patienter med Cyclospora-infektion och diarré. Exakt hur Cyclospora orsakar klinisk sjukdom är inte klarlagt.

Symtom och klinisk bild[redigera]

Inkubationstiden för cyclosporiasis är ungefär en vecka. Huvudsymtom är vattentunn, inte blodig diarré med frekventa avföringar. Andra symtom är trötthet, aptitlöshet, viktnedgång, flatulens, illamående, kräkningar, muskelvärk och låggradig feber. Obehandlad kan sjukdomen pågå ett par dagar till månader eller längre. Cyclosporiasis hos aidspatienter tenderar att få ett allvarligare och mera långdraget förlopp jämfört med skeendet hos immunkompetenta. Sjukdomsbilden liknar den vid kryptosporidios men går i motsats till denna att behandla. Asymtomatiska fall förekommer i båda grupperna.

Epidemiologi[redigera]

Infekterade personer utsöndrar osporulerade (icke infektiösa) oocystor med feces, vilket gör person till person smitta osannolik. Oocystorna sporulerar efter en till två veckor och smittan överförs indirekt via kontaminerad föda eller vatten. Det finns ingen känd djur-reservoar för Cyclospora cayetanensis. Sedan mitten av 1980-talet har Cyclospora-förekomst rapporterats från de flesta delar av världen. I USA har utbrott rapporterats i samband med konsumtion av hallon och basilika. Från Sverige har sedan 1990 ett fåtal sporadiska fall (till stor del reserelaterade) diagnostiseras varje år. I juni 2009 inträffade det första verifierade svenska utbrottet, där flera personer (12 verifierade fall) i Stockholmsområdet insjuknade troligen efter intag av ”sugar snap peas” från Guatemala.

Provtagning och transport[redigera]

Provmaterial[redigera]

Fecesprov

Provtagningsföreskrifter[redigera]

Se provtagningsföreskrifter

Förvaring/transport[redigera]

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik[redigera]

Allmänt[redigera]

Cyclospora diagnosticeras genom mikroskopisk påvisning av oocystor i feces. Vanligen upptäcks oocystorna i samband med undersökning av cystor/maskägg efter formalin-etylacetatkoncentrering utan att Cyclospora specifikt efterfrågats. Sådana fynd kan verifieras med modifierad Ziehl-Neelsen-färgning alternativt autofluorescens i UV ljus.

Cyclospora cayetanensis-oocystor. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Referensmetodik[redigera]

Vid specifik Cyclospora-frågeställning utförs mikroskopi av koncentrationsprov (PAR 01) samt modifierad Ziehl-Neelsen-färgning (PAR 02).

Morfologiska kriterier av oocystor i Ziehl-Neelsen-färgning[redigera]

Oocystorna, som mäter 8–10 µm i diameter, är syrafasta i varierande grad och varierar från ofärgade till rosa eller mörkt röda. Ofärgade oocystor har ett typiskt “veckat” utseende. Vissa prov innehåller mycket få oocystor som tagit upp färg och det är därför viktigt att lära sig det karakteristiska utseendet på ofärgade oocystor. För att särskilja Cyclospora-oocystor från Cryptosporidium-oocystor, som också är syrafasta i varierande grad, är det nödvändigt att ha tillgång till ett kalibrerat mätokular. Cryptosporidium-oocystor är 4–6 µm i diameter.

Cyclospora cayetanensis-oocystor efter Ziehl-Neelsen färgning. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Epidemiologisk typning[redigera]

Metoder för genotypning av Cyclospora har ännu inte publicerats.

Kvalitetssäkring[redigera]

Cyclospora-oocystor ingår i UK-NEQAS feces-utskick.

Svarsrutiner[redigera]

Oocystor av Cyclospora cayetanensis påvisade/ej påvisade.

Övriga diagnostiska metoder[redigera]

Autofluorescens[redigera]
Autofluorescerande Cyclospora cayetanensis-oocystor. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet
Sporulerad Cyclospora cayetanensis-oocysta. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Cyclospora-oocystor autofluorescerar blått under UV epifluorescens belysning med 330 till 380 nm filter. Detta är en enkel metod med hög känslighet som dock fordrar speciell utrustning.

Sporulering[redigera]

Det enklaste sättet för att säkerställa arttillhörighet (förutom PCR) är sporulering. Oocystor s sporulerar efter 7 till 14 dagar i rumstemperatur. Sporulerade Cyclospora-oocystor innehåller två sporocystor med vardera två sporozoiter.

Nukleinsyredetektion[redigera]

PCR amplifiering av ett fragment av SSUrRNA-genen kan användas för artbestämning och för påvisning av organismen i miljöprov.

Laboratorierapportering[redigera]

Cyclospora cayetanensis är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Vid misstanke om inhemsk smitta är det viktigt att lokal smittskyddsenhet kontaktas.

Litteraturhänvisningar[redigera]

  • Berlin OG, Peter JB, Gagne C, Conteas CN, Ash LR. Autofluorescence and the detection of cyclospora oocysts. Emerg Infect Dis. 1998 Jan-Mar;4(1):127-8.
  • Insulander M, Svenungsson B, Lebbad M, Karlsson L, de Jong B. A foodborne outbreak of Cyclospora infection in Stockholm, Sweden. Foodborne Pathog Dis. 2010Dec;7(12):1585-7.
  • Lebbad M, Linder E. [Newly discovered organism behind diarrhea. All patientshad recently been abroad]. Läkartidningen. 1993 Mar 10;90(10):951-2.
  • Mansfield LS, Gajadhar AA. Cyclospora cayetanensis, a food- and waterborne coccidian parasite. Vet Parasitol. 2004 Dec 9;126(1-2):73-90. Review.
  • Ortega YR, Sanchez R. Update on Cyclospora cayetanensis, a food-borne and waterborne parasite. Clin Microbiol Rev. 2010 Jan;23(1):218-34. Review.