Lungtransplantation

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Lungtransplantation, (Z94.2)[redigera]

Lungtransplantation, ibland kombinerad med hjärttransplantation, har etablerats som livräddande behandling vid svåra sjukdomstillstånd i lungans blodkärl (cor-pulmonale, d.v.s. högerkammarsvikt beroende på högt pumpmotstånd i lung-kretsloppet), i lungvävnaden (t.ex. cystisk fibros och emfysem) eller i luftvägarna (KOL). Behovet av lungtransplantation beräknas i vårt land till ca 30/år och är indicerad när förväntad kvarvarande livslängd understiger 2 år.

Postoperativa pneumonier var vid sidan av avstötningsproblemen tidigare vanliga komplikationer förenade med hög mortalitet. Förbättrade metoder inkluderande antimikrobiell profylax har väsentligen förbättrat överlevnadsutsikterna för lungtransplanterade patienter. Ca 50-70 % lever 5 år efter genomförd transplantation.

Etiologi[redigera]

Tidig postoperativ pneumoni orsakas oftast av P. aeruginosa, Serratia marcescens och S. aureus . Under 2:a och 3:e månaden postop. förekommer CMV-infektioner och mer sällan EBV-infektioner. Svamppneumonier orsakas oftast av Aspergillus, kryptokocker eller, ovanligare, av Candida species och Pneumocystis jiroveci.

Patogenes[redigera]

Transplanterade är känsliga för infektioner p.g.a. att de behandlas med immunsuppressiva medel men också beroende på försämrad rörlighet i diafragmamuskulaturen, förändrat lymfdränage, frånvaro av djup hostreflex och reducerad mukociliär clearence.

Klinik[redigera]

Första postoperativa månaden innebar tidigare uttalad risk för bakteriell pneumoni med hög mortalitet, men sedan antibiotikaprofylax införts har denna komplikation drastiskt reducerats. CMV-pneumoni är förenad med hög mortalitet om mottagaren är CMV-negativ. För att undvika CMV-infektioner ges numera också antiviral profylax med t.ex. acyklovir. De ovanligare EBV-infektionerna är också förenade med hög mortalitet. På samma sätt har profylax med svampmedel reducerat risken för svamppneumoni.

Mikrobiologisk diagnostik[redigera]

Efter transplantationen utförs kontroller med sputumodlingar, initialt var 2:a till var 3:e månad, senare mer sällan. Vid tecken på pneumoni är bronkoskopisk provtagning med BAL eller borste av värde. CMV-diagnostik utförs med nukleinsyrapåvisning (realtids-PCR) av BAL.