Nedre luftvägsinfektioner orsakade av virus-provtagning

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Virologisk diagnostik- indikation, provtagning, bedömning och svarsrutiner[redigera]


V 1 Svalg[redigera]

V 1.1 Virusodling[redigera]

Aktuella virus[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Diagnostik av luftvägsinfektion genom virusodling från svalgsekret förekommer. Klinisk bild av adenovirus kan lätt förväxlas med bakteriell infektion eller Epstein Barr Virus infektion.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Pinnprov kan tas med kommersiellt tillgänglig provpinne och rör med transportmedium (Virocult).
 • Provtagningsförfarande
  • Skrapa bakre svalgväggen så att celler från slemhinnan kommer med. Stoppa ner pinnen i virocultröret och kläm om rörets botten så att pinnen fuktas.

Förvaring/ Transport[redigera]

Transporten till viruslaboratorium bör vara snabb och kort. Transport i kyla förlänger överlevnad av virus, men provet bör ej frysas. I avvaktan på ympning på cellkultur kan provet förvaras i +4 °C . Aldrig frys! Om provet skall förvaras längre tid kontaktas vederbörande laboratorium för förvaringsinstruktioner.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Virusodling, se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Se under respektive virus.


V 1.2 Antigenpåvisning[redigera]

Aktuella virus[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Undersökningen sker med immunfluorescensmetodik (IF) för påvisning av virala antigen i infekterade celler i svalgsekret. För en korrekt bedömning och tolkning fordras vana vid undersökning av kliniska prov med fluorescensmetodik. Tekniken kan med fördel användas när svar önskas inom en dag.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Se ovan under V 1.1 virusodling.
 • Provtagningsförfarande
  • Se ovan under V 1.1 virusodling.

Förvaring/ Transport[redigera]

Se ovan under V 1.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Se under respektive virus.

V 1.3 Prov för nukleinsyrabaserad diagnostik[redigera]

Aktuella virus[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Diagnostik av misstänkt luftvägsinfektion genom nukleinsyrapåvisning från svalgsekret förekommer. Klinisk bild av adenovirus kan lätt förväxlas med bakteriell infektion eller Epstein Barr Virus.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Se under V 1.1 virusodling.


 • Provtagningsförfarande
  • Se under V 1.1 virusodling.

Förvaring/ Transport[redigera]

Se under V 1.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Se under respektive virus.


V 2 Nasofarynx[redigera]

Nasofarynxsekret innehåller mer virus och virala antigen än andra provtagningsmaterial från luftvägarna och rikligt med virusinfekterade celler. Prov, som tas i slemsamlare med sug, kan användas för såväl virusodling som för påvisning av virala antigen i infekterade celler i nasofarynxsekret med immunfluorescens (IF) eller med EIA.


V 2.1 Virusodling[redigera]

Aktuella virus[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Diagnostik av allvarlig luftvägsinfektion där snabbdiagnostiskt test (se nedan) utfallit negativt, behöver kontrolleras eller ej utförs. Isolering av influensavirus utförs dessutom av epidemiologiska skäl för att möjliggöra vidare karakterisering av virus.

Provtagning[redigera]

Provtagningsmaterial. Transportkärl

 • Aspirat: Trakeal-sugset och sugkateter alternativt 50 mL steril spruta, sugkateter och sterilt rör.
 • Sekret/pinnprov: Provpinne med böjlig metalltråd och virocultrör. Flockad pinne med tranportmedium blir allt vanligare.

Provtagningsförfarande[redigera]

 • Aspirat: En sugkateter kopplas till det mindre munstycket på trakeal-sugsetet eller till en 50 mL steril spruta. Trakealsugsetets större munstycke kopplas till en pump. Sugkatetern förs in längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre svalgväggen, i syfte att samla ett prov innehållande virusinfekterade epitelceller. Aspirera sekret tills det befinner sig i sugkatetern. Vid aspiration med hjälp av spruta kan den behöva kopplas bort, ut med luft, kopplas på igen och aspirera på nytt. Sugkatetern roteras lätt under proceduren (hjälper till att skrapa loss epitelceller). Eftersug i båda fallen med ca 1 mL fysiologisk koksalt så att sekretet förs ner i slemsamlaren.
 • Trakeal-sugset: Eftersug med ca 2 mL fysiologisk koksaltlösning så att sekretet förs ner i slemsamlaren.
 • Steril spruta: Koppla loss sprutan. Fyll den med ca 2 mL fysiologisk koksaltlösning och spola igenom sonden så att sekretet förs ner i sterilt rör. Vid svårighet att få ett utbyte kan förslagsvis 0,5 mL fysiologisk koksaltlösning sprutas in via sugkatetern för att sedan aspireras.


Luftfigur10.jpg

 • Trakeal-sugset: Efter provtagningen byts skruvlocket med de två nipplarna mot tätt skruvlock, som medföljer slemsamlarens förpackning. På så vis undviks kontamination från omgivningen.
 • Sekret/pinnprov: Pinnprov för isolering av virus kan tas från nasofarynx, tonsiller och svalg. Pinnprov är enklare att ta, men innebär i övrigt inga fördelar framför nasofarynxsekret erhållet med sug. Sensitiviteten av odlingen är ofta lägre för pinnprov. Pinnprov kan tas med kommersiellt tillgänglig provpinne med böjlig metalltråd och rör med transportmedium (Virocult). För pinnen genom näsöppningen utefter näshålans botten mot bakväggen av nasofarynx. Låt ligga kvar i 20-30 sekunder. Flockade pinnar behöver bara snurras försiktigt mot bakväggen av nasofarynx, men behöver inte kvarligga 20-30 sekunder innan de dras ut. Stoppa pinnen i virocultröret och kläm om rörets botten så att pinnen fuktas eller följ eljest leverantörens anvisningar.

Förvaring/Transport[redigera]

Transporten till viruslaboratorium bör vara snabb och kort. Nasofarynxaspirat taget med sug/50 mL spruta insänds utan särskild tillsats till viruslaboratorium för isolering. Transport i kyla förlänger överlevnad av virus, men provet bör ej frysas. I avvaktan på ympning på cellkultur kan provet förvaras i +4 °C . Aldrig frys! Om provet skall förvaras längre tid kontaktas vederbörande laboratorium för förvaringsinstruktioner.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Virusodling . Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Virusodling utförs på viruslaboratorier. Isolering kan svaras efter 1-4 veckor beroende på virus, negativt svar ofta efter 2-4 veckor beroende på frågeställning.

V 2.2 Antigenpåvisning[redigera]

Aktuella virus[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Misstänkt virusinfektion i luftvägarna, där svar önskas inom en dag.

Undersökningen sker med immunfluorescensmetodik (IF) för påvisning av virala antigen i infekterade celler i nasofarynxsekret eller med EIA (ELISA, TR-FIA). I tidigt sjukdomsförlopp innehåller nasofarynxsekret rikligt med virusinfekterade celler. I den infekterade cellen påvisas med in situ-metoder virala antigen med specifika antikroppar. Tekniken lämpar sig för såväl snabbdiagnostik som epidemiologisk screening, speciellt vid diagnostik på barn. För en korrekt bedömning och tolkning fordras vana vid undersökning av kliniska prov med fluorescensmetodik. Med moderna reagens är diagnostik av RS-virus relativt lätt, då förekomsten av infekterade celler vanligen är riklig. Diagnostik av influensavirus kan däremot vara mycket svår. Kommersiella kit av god kvalitet beroende på EIA-teknik marknadsförs för påvisning av RSV.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Se under V 2.1 Virusodling
 • Provtagningsförfarande
  • Se ovan under V2.1 Virusodling.

Förvaring/Transport[redigera]

Transporteras till viruslaboratorium snarast.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Antigenpåvisning. Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Antigenpåvisning utförs på viruslaboratorier. Diagnostiken tar ca 2-3 timmar från det att provet inkommer till laboratoriet. Således kan svar fås samma dag om provet inte anländer för sent på eftermiddagen.

V 2.3 Nukleinsyrabaserad diagnostik[redigera]

Aktuella virus[redigera]


Indikation och bakgrund[redigera]

Känslig och snabb direktpåvisningsmetod vid misstänkt luftvägsinfektion.


Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Se under V2.1 Virusodling.

Provtagningsförfarande

  • Se ovan under V2.1 Virusodling.

Förvaring/Transport[redigera]

Transporteras till viruslaboratorium snarast.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Nukleinsyrapåvisning. Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Nukleinsyrapåvisning utförs på viruslaboratorier. Svar lämnas inom 2-3 dagar.


V 2.4. Prov för elektronmikroskopi[redigera]

Aktuella virus[redigera]

 • Okänt prov, misstanke om SARS-infektion.

Indikation och bakgrund[redigera]

Sällsynt. Vid misstanke om SARS-infektion eller då misstanke om odiagnostiserad luftvägsinfektion och betydelsen av känt agens är mycket betydelsefullt.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Se under V 2.1 virusodling.
 • Provtagningsförfarande
  • Se under V 2.1 virusodling.

Förvaring/Transport[redigera]

Se under V 2.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Påvisande av virus genom elektronmikroskopi.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Individuellt svar beroende på frågeställning.


V 3 Sputum[redigera]

Sputum används ytterst sällan för virologisk diagnostik.


V 4 Prov via bronkoskop[redigera]

Allmänt[redigera]

Prov anländer till laboratoriet antingen som sekret på skyddad borste (V 4.1, beskrivs ej) eller som sköljvätska, bronkoalveolärt lavage (BAL). För virusdiagnostik rekommenderas BAL. Transbronkial biopsi kan också användas för viruspåvisning.


V 4.2 Bronkoalveolärt lavage (BAL)[redigera]

V 4.2.1 Virusodling[redigera]

Aktuella virus[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Misstanke på viralt agens i de djupa nedre luftvägarna.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Endoskopisk cytologiborste.
  • Sterilt rör med 1 mL 0,9 % NaCl.
 • Provtagningsförfarande
  • Kan utföras på flera sätt. Oftast kilas bronkoskopspetsen fast i en segmentbronk i den afficierade lungdelen, varefter sköljning sker med 3 4x50 mL kroppsvarm 0,9 % NaCl. Så mycket som möjligt, i regel ca 100 mL, reaspireras och analyseras.


Förvaring/ Transport[redigera]

Förvaras kylt 2-8 °C till dess transport till laboratoriet kan ske.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Se under respektive virus.


V 4.2.2 Antigenpåvisning[redigera]

Aktuella virus[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Diagnostisering vid misstänkt djup luftvägsinfektion.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Se under V 2.1 virusodling.
 • Provtagningsförfarande
  • Se under V 2.1 virusodling.

Förvaring/ Transport[redigera]

Se under V 2.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Se under respektive virus.


V 4.2.3 Nukleinsyrabaserad diagnostik[redigera]

Aktuella virus[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Diagnostisering vid misstänkt djup luftvägsinfektion.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Se under V 2.1 virusodling.
 • Provtagningsförfarande
  • Se under V 2.1 virusodling.

Förvaring/ Transport[redigera]

Se under V 2.1 virusodling.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Se under respektive virus.


V 8.2 Blod, antikroppsdetektion[redigera]

Aktuella virus[redigera]


Indikation och bakgrund[redigera]

Vid negativa resultat avseende virologisk direktpåvisning kan serologi fylla en viktig funktion och vara ett viktigt komplement. Akut- och konvalescentprov krävs för diagnostik avseende adenovirus, influensavirus A och B, parainfluensavirus och RS-virus. Akut- och konvalescentprov är att föredra avseende cytomegalovirus, och morbillivirus, men IgM-diagnostiken är ofta adekvat för CMV. För primär herpes-simplex är serologi av värde endast vid primär infektion.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Rör utan tillsats eller rör med gel.
 • Provtagningsförfarande

Förvaring/Transport[redigera]

Transporteras till viruslaboratorium snarast.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Serologi. Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Serologi utförs på viruslaboratorium. Resultat av serologi kan vara svårtolkade. Serologi rörande reaktiverade infektioner eller serologi hos immunsupprimerade patienter kan vara svårbedömda.

Svar lämnas inom en vecka.


V 10 Obduktionsmaterial[redigera]

V 10.2 Prov för molekylärbiologisk diagnostik[redigera]

Indikation och bakgrund[redigera]

Indikation vid dödsfall i akut okänd luftvägsinfektion, ofta vid lungengagemang. Före provtagning skall kontakt tas med virologiskt laboratorium.

Provtagning[redigera]

 • Provtagningsmateriel. Transportkärl
  • Biopsier placeras i sterila rör och fuktas med fysiologiskt NaCl.
 • Provtagningsförfarande
  • Förvaras i kyla till transport till viruslaboratorium kan ske.

Förvaring/Transport[redigera]

Transporteras till viruslaboratorium snarast.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Se under respektive virus.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Se under respektive virus.


V 11 Övrigt (konjunktivalsekret, feces)[redigera]

Aktuella virus[redigera]