Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
(Omdirigerad från Huvudsida)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.
Bakterieväxt på en agarplatta. Foto: Magnus Pehrsson

Huvudsidan uppdaterad mars 2012

Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier

Välkommen till Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier som drivs av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi vid Svenska Läkaresällskapet. Alla artiklar är skrivna utan särskild ekonomisk ersättning eller koppling till kommersiella intressen av ledande experter inom ämnesområdet.

Observera att databasen är låst för ingrepp i texterna. Behörighet att ändra i texterna (uppdateringar, revisioner) beviljas av koordinator/redaktörer.

I samband med att man introducerar nya mikrobiologiska metoder i rutinverksamheten på ett mikrobiologiskt laboratorium, oavsett om dessa är utvecklade på det egna laboratoriet eller är kommersiella, är ett minimikrav att man skall kunna visa att metoderna fungerar som avsett. Detta sker lämpligen genom att jämföra den nya metoden mot en gammal beprövad. Här presenteras metoder som är särskilt lämpade att utgöra grund för sådana jämförelser. Metoderna är utvalda genom ett konsensusförfarande inom professionen och betecknas referensmetoder.

Nätapplikationen är en direkt vidareutveckling av den tidigare bokserien (populärt kallade gula och grå böckerna) där artikel för artikel i böckerna överförts till databasen MediaWiki. Det är en beprövad databas med många allmänna och privata applikationer ursprungligen avsedd för Wikipedia. Fördelar med nätupplagan framför böckerna är sökbarhet och möjlighet till fortlöpande uppdateringar.

Nyheter

Inlagt 10 oktober 2016

REFERENSMETODIKEN ÖVERGÅR TILL FKM

Folkhälsomyndigheten och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM) (och dess respektive föregångare) har under många år samarbetat kring Referensmetodiken. Från den 1:a januari 2017 kommer dock FKM att vara ensam ägare av Referensmetodikprojektet och ensamt stå bakom de rekommendationer som fastslås.

Innehållet i Referensmetodiken håller för nuvarande på att omarbetas för att i framtiden presenteras i ett annat format. FKM arbetar för att i möjligaste mån koordinera arbetet med det laboratorienätverk för klinisk mikrobiologi som Folkhälsomyndigheten tillsammans med representanter från samtliga landsting arbetar för att etablera.

Folkhälsomyndigheten stödjer under tiden FKM i Referensmetodikarbetet genom att bistå med tekniskt driftsstöd till denna Wikipedia-portal. Innehållet i denna portal kommer att finnas kvar som en arkiverad funktion även i framtiden.


Bakgrund

Volymer ingående i serien

Infektionsdiagnostik

Volym nr. Titel
I 1. Tarminfektioner
I 2. Nedre luftvägsinfektioner inklusive mykobakteriologisk diagnostik
I 3. Mykobakteriologisk diagnostik
I 4. Bakteriemi-diagnostik
I 5. Urinvägsinfektioner/bakteriuri
I 6. Sexuellt överförbara infektioner (STI)
I 7. Ögoninfektioner
I 8. Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)
I 9. Infektioner i centrala nervsystemet
I 10. Svampinfektioner
I 11. Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ
I 12. Smittskyddslagens sjukdomar
I 13. Parasitologisk diagnostik

Metodik

Volym nr. Titel
M 1. Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser inom svensk sjukvård
M 2. Infektionsserologi (planeras)
M 3. Primär diagnostik av Salmonella, Shigella och Yersinia
M 4. Molekylärbiologisk diagnostik

Pågående volymer

Volym nr. Titel Kommentar
I 14. Patientnära analyser

Översiktsvolymer

Volym
Provtagning
Laboratoriemetoder
Översikt fasta substrat för bakteriologiska odlingar (artikel publicerad december 2011)

Agenslistor över mikroorganismer som beskrivs i nätupplagan

Agenstyp
Kategori:Bakterier
Kategori:Virus
Kategori:Svampar
Kategori:Parasiter

Arkiverade artiklar

Volym
Referensfunktioner-arkiv